Bokningsvillkor – Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

AGO’s Allmänna villkor för bokning

Som förmedlare är vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
Du får information och uppgifter om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och andra frågor av betydelse för er vistelse.
Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 16.00 avtalad ankomstdag till kl. 10.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

Minimiålder för alla som bokar och bor i stugan/lägenheten är 18 år. Undantaget familjer med barn. Namn på samtliga medresenärer lämnas vid bokningstillfället, alternativ innan erlagd betalning.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran, dock minimum 1 000 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig, den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.
Vid bokning senare än 60 dagar ska hela hyran betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka, detta måste alltid ske skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 700 kr per lägenhet/stuga som dras från anmälningsavgiften. Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 100 % av hyran.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en av- eller ombokningsbokningsavgift på 700 kronor per lägenhet/stuga.

Vad gäller om jag vill avboka eller omboka på grund av Covid-19
Skulle myndigheterna avråda från resor inom Sverige eller om liftarna inte får hålla öppet pga restriktioner från myndigheterna får du om-/avboka ditt boende fram till 14 dagar före ankomst om du köpt avbeställningsskydd. Villkoret gäller vid avrådan från resor av myndighet, ej vid rekommendation. Vid avbokning återbetalas ej avbeställningsskyddet, vid ombokning följer avbeställningsskyddet med till nya bokningen. Skulle ingen avrådan finnas och liftarna är öppna gäller våra vanliga bokningsvillkor. Om du bor i ett land som stängt gränserna eller avråder från resor till Sverige hänvisar vi till dina personliga försäkringar för ersättning/återbetalning. Om liftarna inte går på grund av restriktioner gäller samma villkor som för gäst inom Sverige.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 450 kr per stuga/lägenhet och innebär att du kan avboka och i vissa fall få återbetalning. Avbokning sker senast 24 timmar före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället tillsammans med anmälningsavgiften. En administrativ kostnad tillkommer med 250 kr per stuga/lägenhet vid avbokning.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

  1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär
  2. inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall snarast sändas till oss, senast 10 dagar efter avbokningstillfället. På läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att företa resan. Resenär/medresenär äger ej rätt att avbeställa resan med läkarintyg om inte intyget klart visar att sjukdomen är av akut karaktär.
Medresenär ska finns namngiven på bokningen.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet, vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära nedsättning av hyran.
Om du har klagomål skall du framföra dem till oss så fort som möjligt, dock senast 24 tim efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och ombokningsavgiften är 300 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?
Minimiålder för alla som bokar och bor i stugan/lägenheten är 18 år.  Undantaget familjer med barn.
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du som beställare har ansvar för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.
Du får inte störa grannar någon tid på dygnet. Vid ordningsstörning i eller kring boendet som leder till besök från vaktbolag/väktare debiteras en avgift från 1 500 kr redan vid första tillfället. Vid upprepad förseelse blir hela ditt sällskap avhyst med omedelbar verkan. Avhysningen debiteras från 2 000 kr.

AGO har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap bryter mot ovan ordningsregler alternativ uppträder störande. Begår skadegörelse i boendet eller dess närområde. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar AGO gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 kr. AGO förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.

Ej återlämnad nyckel debiteras med 2 000 kr.
En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.
Vid bristande städning har vi rätt att utföra städningen på din bekostnad.

Vid boende i stuga/lägenhet ansvarar gästen själv för snöskottning och/eller halkbekämpning i anslutning till boendet under hela vistelse-perioden.
Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 kr

Laddning av elfordon är endast tillåtet på anvisade laddstationer, det är ej tillåtet att använda motorvärmaruttag och vanliga vägguttag för laddning.

Deposition
I de fall deposition används skall den inbetalas tillsammans med hyran och den återbetalas till dig efter godkänd besiktning i efterskott. I de fall besiktningen ej är godkänd kontaktas ni med en kostnadsuppskattning för skadorna så snart som möjligt. Överstiger skadorna depositionen betalar du mellanskillnaden, understiger skadorna depositionen återbetalas överskjutande deposition.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan och utan återbetalning om
Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/lägenheten/   området. Eventuell utryckning av vaktbolag betalas vid avhysning.
Du eller någon i sällskapet begår skadegörelse i stugan/lägenheten/     området. Eventuell extra kostnader betalas vid avhysning.
Att lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.
Du eller någon i ditt sällskap röker i stugan/lägenheten. Om rökningen upptäcks vid eller efter avresa äger förmedlaren rätt att ta ut full ersättning  för de kostnader som uppstår.
Du eller någon i ditt sällskap har husdjur i stuga/lägenhet som inte tillåter detta. Om det upptäcks vid eller efter avresa äger förmedlaren rätt att ta ut full ersättning  för de kostnader som uppstår.
Lägenheten används av fler personer än avsett. Det maxantal som står i objektsbeskrivningen gäller.

Force majeure
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Kontakta oss
AGO Servicebolaget i Vemdalen AB
Org. Nr. 559172-5063
0684-313 00 info@agoivemdalen.se

Ladda ned bokningsvillkoren här!